Bombay Club and Collectioni ja selle veebisaidi omanik on Bombay Group OÜ (“Bombay”, või “meie”) koos selle tütarettevõtetega. Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning me võtame seda väga tõsiselt. Käesolev privaatsuspoliitika, mille põhimõtteid Bombay Group OÜ järgib, sisaldab detailset infot Bombay Group OÜ poolt Sinu kohta kogutavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide ja juurdepääsuõiguste kohta. Palun leia aeg, et Privaatsuspoliitika läbi lugeda ning küsimuste või soovituste korral kontakteeru julgelt Bombay Group OÜ-ga.

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas kohalduvate andmekaitse-alaste õigusaktidega, seal hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 („IKÜM“) ning Eesti isikuandmete kaitse seadus.

Bombay Group OÜ austab Sinu õigust privaatsusele. Meile on oluline, et sul on võimalust oma õigusi kasutada. Allpool leiad selleks vajalikud andmed.

Palun pane tähele, et meil on õigus oma privaatsuspoliitikat muuta, millisel juhul me teavitame Sind muudatustest. Privaatsuspoliitika viimane versioon on alati leitav meie veebilehelt.

Mõisted ja definitsioonid

Bombay Group OÜ (edaspidi ka „Bombay“ või „meie“) privaatsuspoliitika on koostatud IKÜM-i alusel. Meile on oluline, et privaatsuspoliitika oleks meie klientidele selge ja arusaadav. Tagamaks, et kõik osapooled mõistavad oma õiguseid samal viisil, selgitame siin lahti olulisemad mõisted.

Andmesubjekt: tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töötletakse;

Isikuandmed: igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine: isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Profiilianalüüs: igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Vastutav töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum: Igasugune korrastatud isikuandmete kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumite põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel detsentraliseeritud või hajutatud;

Eriliigilised isikuandmed: isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Vastuvõtja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek“: vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete vastutav töötleja

Milliseid isikuandmeid Bombay kogub ning kuidas andmeid kasutatakse? Klientidele teenuse pakkumine

Bombay töötleb isikuandmeid Sulle teenust pakkudes, mistõttu on meile isikuandmete jagamine vajalik.

Kliendilepingu sõlmimise ning Sinu isiku tuvastamise eesmärgil töötleb Bombay järgnevaid isikuandmeid:

 • nimi;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • isikukood või sünniaeg;
 • elukoha- ja päritoluriik;
 • visuaalne pilt (foto) isikust;
 • isikut tõendava dokumendi tüüp ja number;
 • isikut tõendava dokumendi väljaandmise ja aegumise kuupäev.

Mainitud isikuandmeid töödeldakse kuni kliendileping on kehtiv. Lisaks Bombay töötajatele on andmed kättesaadavad ka meie lepingulisele raamatupidajale.

Säärase isikuandmete töötlemise õiguslik alus on olukord, kus isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM Art 6 lg 1 p b). Sinu isiku tuvastamise osas on andmete töötlemise õiguslik alus olukord, kus isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM Art 6 lg 1 p c).

Pane tähele, et Bombay ei töötle oma klientide eriliigilisi isikuandmeid.

Turvakaamerate kasutamine

Bombay kasutab oma kasiinodes turvakaameraid turvalisuse ja järelevalve eesmärgil. Turvakaamerad näitavad ala peaukse ees ning kogu kliendi- ja mänguala. Turvakaamerate kasutamisel töötletavad isikuandmed on visuaalsed pildid isikust.

Bombay Group litsentseeritud partner Kopikas Entertainment OÜ-l on hasartmänguseadusest tulenev kohustus tagada videojärelevalve, et tagada oma klientide ja töötajate turvalisus ning kindlustad, et kliendid ei kasuta keelatud vahendeid mängudes ebaausate eeliste saamiseks. Sellest tulenevalt on videosalvestiste kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus olukord, kus isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM Art 6 lg 1 p c).

Turvakaamerate salvestisi töötletakse ning säilitatakse vähemalt 14 päeva, kuid mitte kauem kui 30 päeva.

Turundus

Turunduse ja kommunikatsiooni eesmärgil töötleb Bombay järgnevaid isikuandmeid:

 • nimi;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • Sinu suhtluskeel.

Teatud olukordades, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame me küsima andmesubjekti nõusolekut talle e-posti teel turundus- ja kommunikatsioonikirjade saatmiseks. Kui Sa ei ole nõusolekut andnud säärase isikuandmete töötlemise jaoks, ei töötle me Sinu isikuandmeid sel eesmärgil. Sinu nõusolek ei aegu, kuid kui sa ei soovi enam turunduslikku kommunikatsiooni saada, on sul võimalik mugavalt meililistist lahkuda, kasutades linki (“remove from the list” või „unsubscribe”), mis on leitav kirja lõpust. Samuti on sul õigus igal hetkel vaielda vastu oma isikuandmete turunduslikul eesmärgil töötlemisele. Sellest tulenevalt on säärase isikuandmete töötlemise õiguslik alus olukord, kus andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (IKÜM Art 7 lg 1 p a).

Kui Bombay saadab Sulle e-kirja, saab Bombay koguda statistikat sinu vastava e-kirjaga seotud tegevuste kohta, näiteks, kas sa avasid e-kirja ning milliseid linke sa järgisid. Mõnikord, enne uudiskirja saatmist, hindame me oma kontaktide käitumist (eelnevate kirjade avamine, Bombay üritustel käimine jne). See on vajalik, et saaksime sulle saata personaalsemat kommunikatsiooni.

Meil on õigustatud huvi (IKÜM Art 6 lg 1 p f) oma klientide vajaduste ja eelistuste mõistmiseks, et anda neile asjakohasemat informatsiooni.

Säärasel viisil isikuandmete töötlemise eesmärgil on Bombay töötajatel andmetele ligipääs. Samuti on isikuandmetele ligipääs meile IT-teenuseid pakkuval ettevõttel. Me kasutame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Millised on Sinu õigused ja kuidas Sa saad neid kasutada?

Meiega e-kirja teel () kontakteerudes, on sul võimalik kasutada järgnevaid õiguseid, arvestades asjakohastest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

 • õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega;
 • õigus oma isikuandmeid parandada;
 • õigus oma isikuandmeid kustutada;
 • õigus oma isikuandmeid üle kanda;
 • õigus, et sinu kohta ei tehta hinnanguid vaid automatiseeritud otsuste alusel;
 • õigus oma nõusolekut tagasi võtta, juhul, kui sinu isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.

Teatud olukordades on sul õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus oma isikuandmete töötlemisele vastu vaielda.

Sul on võimalik oma õiguseid kasutada kooskõlas IKÜM-ist ja kohalikest õigusaktidest tulenevate tingimustega.

Kui sa leiad, et su privaatsust on rikutud, palun kontakteeru meiega allpool toodud e-posti aadressil. Sul on ka õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele oma asukohariigis. Eestis on sääraseks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon.

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust aadressil .

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 03.07.2024.